Porady: +48 662 726 310

Wybierz kategorię produktów

48h Czas
realizacji
Gwarancja
producenta
Certyfikaty
jakości

WINTER obrzynarka dwustronna DOUBLECUTMAX 450

WINTER
5

60 630.00 zł 12 900.00 €Ceny netto

Zapytaj o ofertę

Obrzynarka dwustronna DOUBLECUTMAX 450 marki Winter to wielopiła wyposażona w 4 parcze piły o wymiarach 400 x 80 mm. Maszyna dysponuje szerokością przepustową 950 mm oraz umożliwia wysokość cięcia na poziomach 15 – 80 mm. Prędkość ustawiania szerokości w przypadku obrzynarki dwustronnej DOUBLECUTMAX to 10 mm/s. Wymiary urządzenia: Dł=1600 mm, Sz=1500 mm, Wy=1500 mm . Waga wynosi 1400 kg.

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Kontakt

Finansowanie

Dane techniczne:
– Szerokość przepustowa: 950 mm
– Zakres przedstawiania między lewym i prawym agregatem piły: 60 – 430 mm
– Wysokość cięcia: min. / max. 15 – 80 mm
– Min. / Max. odstęp tarcz piły od lewego lub prawego agregatu piły 10-100 mm (przestawne za pomocą stałego pierścienia dystansowego)
– 4 tarcze piły: HM- 400 x 80 mm Z 18
– Prędkość ustawiania szerokości: 10 mm/s
– Moc silnika piły: 2 x 5,2 kW
– Moc silnika posuwu: 1,1 kW
– Moc silnika ustaw. szerokości: 1,1 kW
– Moc całkowita: 12,6 kW / 400 V
– Prędkość posuwu: 7, 10, 13, 14, 20, 26 m/min
– Wymiary: D=1600, Sz=1500, W=1500 mm
– Długość stołu wprowadzającego: 3150 mm
– Długość stołu odbierającego: 2300 mm
– Długość całkowita: 7000 mm
– Waga: 1400 kg

– Cyfrowy wyświetlacz szerokości cięcia: EUR 690,-
– Laser (możliwe max. 2 sztuki) EUR 790,-
– Pierścienie dystansowe: (szerokość do wyboru) EUR

Płatność - przelew na konto bankowe, na podstawie faktury pro-forma. Numer konta bankowego i faktura proforma zostanie przesłana w 1 dzień roboczy na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. Dostawa jest darmowa, środkiem dostawy jest spedycja. Możliwy jest również odbiór osobisty.

Warunki gwarancji

Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia odbioru towaru przez Zamawiającego.

1. Warunki gwarancji i reklamacje

Obowiązują krajowe, ustawowe warunki gwarancji z zachowaniem poniższych postanowień:

okres objęty gwarancją rozpoczyna się z dniem przekazania produktu i trwa 12 miesięcy. Roszczenia gwarancyjne będą rozpoznawane oraz usuwane przez Gwaranta niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki w sposób uwzględniający rodzaj i zakres zdiagnozowanej oraz wykazanej wady.

1.1 WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo

-produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru, pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem. WINTER HOLZTECHNIK GmbH uzupełni wszystkie braki i usunie wady na swój koszt.

Reprezentantem WINTER HOLZTECHNIK GmbH 04 159 Leipzig Druckereistr. 8 na terenie POLSKI jest

WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA 64-100 Leszno ul.Narutowicza 49/8A

1.2 Naprawy gwarancyjne są wykonywane całkowicie nieodpłatnie. Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH nie obejmuje kosztów następczych (w tym utraconych korzyści).

1.3 Podstawą roszczeń wynikających z gwarancji jest faktura VAT wystawiona przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA oraz zapłata całej kwoty faktury lub nie zaleganie z płatnościami w stosunku do WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przez Kupującego.

1.4 Gwarancją objęte są wyłącznie towary eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem i zainstalowane zgodnie z normami technicznymi z zachowaniem następujący punktów:

zapoznanie i zachowywanie wytycznych zawartych w instrukcji obsługi

zapewnienie odpowiednich warunków podczas transportu w przypadku transportu własnego przez Kupującego

zapewnienie odpowiednich warunków ustawienia oraz miejsca użytkowania obrabiarki (np. temperatura pomieszczenia)

użytkowanie obrabiarki z odpowiednim odciągiem wiórów

podłączenie obrabiarki przez uprawnionego elektryka do sieci elektrycznej wyposażonej w odpowiednie zabezpieczenia

dokonanie przeglądu i konserwacji z zachowaniem terminów zawartych w instrukcji obsługi lub innych pisemnych umowach.

1.5 Odpowiedzialnością z tytułu gwarancji nie są objęte:

– usterki wynikające z niedotrzymania wyznaczonych warunków eksploatacji i ustawienia (fundament pod maszynę, zasilanie elektryczne, zasilanie sprężonym powietrzem, odciąg itd.),

– usterki wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub siły/czynników zewnętrznych i uszkodzeń mechanicznych (zadrapania, wybrzuszenia, skrzywienia itd.),

– zużycie w wyglądzie wynikające z bieżącego użytkowania (np. uszkodzenie lakieru, zadrapania itd.),

– usterki wynikające z niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku bieżącej konserwacji,

– części zużywające się (np. łożyska, pasy, wrzeciona gwintowane, nakrętki wrzecion, segmenty zębate, koła zębate, łamacze wióra, grzałki, prowadnice liniowe , wały metalowe, itd.),

– elementy z tworzywa sztucznego (np.wały gumowane, uchwyty, zaciski, pokrętła ręczne, naklejki, zatyczki, osłony, worki odciągów, filtry. itd.),

– usterki powstałe na skutek korozji, działania ognia czy wody,

– usterki powstałe na skutek czynników zewnętrznych, tj. zanik jednej fazy, niewłaściwe zabezpieczenie jednostkowe, za wysokie/za niskie napięcie, uderzenie pioruna, przepięcie itd.,

– usterki wynikające z błędnego montażu lub rozruchu przez Kupującego lub osoby trzecie.

– zerwanie plomby gwarancyjnej na elektrycznej skrzynce przyłączeniowej

– precyzji działania, jeżeli obrabiarka nie została uruchomiona przez serwis WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA

– wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody następcze i transportowe, rozładunkowe.

1.6 Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na pracę towaru zakupionego w WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA przeprowadzone bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia przez Kupującego nie są objęte odpowiedzialnością z tytułu gwarancji, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły i części towarów.

1.7 Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary w chwili ich wydania przez WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA Wady widoczne i oczywiste Kupujący powinien zgłaszać na piśmie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od wydania towaru, wady niewidoczne należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru niż określono w zamówieniu lub umowie. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.

1.8 W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady. Dla wykonania powyższego obowiązku strony uzgodnią odpowiedni termin, uwzględniający aktualne możliwości handlowe i serwisowe WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA. Kupujący jest zobowiązany do udzielenia pomocy serwisantowi WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA w zakresie prostych prac montażowych, transportowych oraz porządkowych przy usuwaniu wady.

1.9 WINTER HOLZTECHNIK GmbH ma prawo wyboru sposobu usunięcia wady w ramach udzielonej gwarancji (naprawa, wymiana, obniżka ceny), czy wady towaru będą usunięte u Kupującego czy też towar powinien być dostarczony do miejsca wskazanego przez WINTER HOLZTECHNIK GmbH lub WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA na koszt Kupującego.

1.10 Zgłaszanie reklamacji dokonuje się w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z podaniem numeru obrabiarki oraz dokładnym opisem usterki.

1.11 Odpowiedzialność WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA z tytułu zawartych umów jest ograniczona wyłącznie do roszczeń określonych w niniejszych WG stosownie do treści przepisów prawa bezwzględnie obowiązującego oraz udzielonej gwarancji, z wyłączeniem roszczeń wynikających z rękojmi.

1.12 Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany, WINTER HOLZTECHNIK GmbH odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.

1.13 WINTER HOLZTECHNIK GmbH i WINTER HOLZTECHNIK ODDZIAŁ POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zamian technicznych służących polepszeniu właściwości towaru.

1.14 Kupujący nie jest uprawniony do roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

powiązane

Produkty
powiązane

Zobacz więcej

Zobacz również: Bez kategorii / Brykieciarki / Frezarki / Kompresory / Maszyny CNC / Maszyny do łączenia na mikrowczepy / Maszyny transportowe / Maszyny używane / Maszyny wieloczynnościowe / Nakładarki kleju / Odciągi i odpylacze do trocin / Okleiniarki do krawędzi / Ostrzarki / Piły / Prasy / Rozdrabniacze Młynki / Strugarki / Strugarki Czterostronne / Szlifierki / Tokarki / Wielopiły / Wiertarki stolarskie / Piły do lameli / Okleiniarki prostoliniowe / Piły formatowe / Szlifierki do kantów / Producent piły / Centrum obróbcze / Frezarki stołowe / Maszyny stolarskie

Maszyna WINTER obrzynarka dwustronna DOUBLECUTMAX 450 wyprodukowana przez firmę Winter Holztechnik - Maszyny do obróbki drewna to nowoczesny i wydajny produkt. Maszyna należy do serii produktów z kategorii Wielopiły. Jest to produkt nowoczesny, z wszelkimi atestami oraz gwarancją producenta. Już dziś zapytaj nasz dział sprzedaży o cenę i specyfikację.