Porady: +49 341 4619021

Wybierz kategorię produktów

§ 1 – Zakres, zasięg

(1) Dostawy, świadczenia (w tym montaż i szkolenia) oraz oferty Henrik Winter Holztechnik GmbH (dalej nazywaną również “HWH”) na rzecz przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego lub publiczno-prawnych aktywów specjanych w rozumieniu § 310 BGB podlegają tym ogólnym warunkom dostawy.

(2) Odbiegające ustalenia staną się częścią umowy tylko w przypadku, gdy HWH wyraźnie się na to zgodzi. O ile zostało to wyraźnie uzgodnione, ogólne warunki umowy klienta obowiązują wyłącznie w wyniku modyfikacji niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy.

§ 2 – Forma oświadczeń

(1) Wszystkie powiadomienia i oświadczenia przewidziane w niniejszych warunkach dostawy, w szczególności w przypadku umów odbiegających od niniejszych warunków dostawy muszą dla ich skuteczności dotrzeć do odbiorcy przynajmniej w formie pisemnej, o ile te warunki dostawy lub przepisy prawa nie przewidują bardziej rygorystycznej formy.

(2) Okresy oświadczeń są gwarantowane tylko przez dostarczenie oświadczenia do odbiorcy w
okresie oświadczenia.

§ 3 – Zawarcie Umowy

(1) Wszystkie oferty z HWH mogą ulec zmianie i są niezobowiązujące, chyba że zostały one wyraźnie oznaczone jako wiążące.

(2) Zamówienie/zlecenie lub ewentualne zmiany w tym zakresie są akceptowane tylko przez oświadczenie HWH, które jest wyraźnie określane jako potwierdzenie zamówienia. Wraz z udzieleniem potwierdzenia zlecenia nieodpowiadająca § 2 forma zamówienia/zlecenia zostaje naprawiona. Stosunek umowny pomiędzy HWH określa się wyłącznie na podstawie treści niniejszego potwierdzenia zamówienia, obecnych warunków dostawy i przynajmniej zawartych pisemnie dalszych ustaleń. Umowy ustne zawarte przed zawarciem niniejszej Umowy zostają przez nią zastąpione.

(3) O ile nie uzgodniono inaczej HWH pozostaje właścicielem wszelkich ofert, propozycji cenowych, rysunków i innych dokumentów oraz modeli, narzędzi i innych środków pomocniczych. Niematerialne prawa ochronne – zwłaszcza prawa patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa do wzorów smakowych nie są objęte żadnymi prawami użytkowania ani eksploatacji. Na żądanie i wedle woli HWH przedmioty należy oddać i/lub zniszczyć.

§ 4 – Ceny, płatność, płatności zabezpieczające

(1) O ile nie ustalono wyraźnie inaczej wszystkie ceny podawane są w EURO plus ustawowy podatek od sprzedaży od kraju zamieszkania HWH, rónież zwłaszcza bez usług z zakresu transportu do klienta (demontaż, opakowanie, cło, załadunek itp.) lub kosztów podróży.

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty faktur są płatne w euro w ciągu dwóch tygodni od daty faktury bez potrąceń. W przypadku terminowej płatności zależy to od otrzymania płatności przez HWH.

(3) Klient ma prawo do kompensaty tylko wtedy, gdy odpowiednie roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawnie wiążące. Wykonywanie praw do zatrzymania jest dozwolone tylko w takim zakresie, w jakim roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

(4) Wypełnienie przez HWH nie następuje przed wypełnieniem obowiązku zapłaty na rzecz HWH, chyba że uzgodniono inaczej. Uzgodnienie terminów dostawy lub usług warunkuje jedynie zobowiązanie klienta do świadczenia usług podstawowych, gdy jest to dodatkowo wyraźnie ustalone lub gdy wynika z okoliczności, o któych klient poinformował (np. absolutna transakcja terminowa).

(5) W przypadku ustaleń odbiegających od poprzedniego ustępu (4) HWH ma prawo realizować zaległe dostawy lub wykonywać usługi tylko z zaliczką lub zabezpieczeniem, jeżeli po zawarciu umowy staną się znane okoliczności, które sprawiają, że zdolność kredytowa klienta wydaje się być zmniejszona w porównaniu z okolicznościami, w których umowa została zawarta i przez które wypłata zaległych roszczeń HWH w stosunku do klienta wydaje się zagrożona. Niewielkie redukcje i zagrożenia są nieistotne.

§ 5 – Skutki nieterminowej płatności

(1) W przypadku otwartych kwot faktur upływ wymienionego w § 4 ust. 1 terminu lub uzgodnionego zamiast tego terminu płatności oznacza opóźnienie w płatności.

(2) Z tytułu nieterminowej płatności HWH przysługują przynajmnej odsetki w wysokości 8 punktów procentowych ponad daną stawkę oprocentowania w rozumieniu § 247 BGB od daty wymagalności opóźnionej płatności, uzasadnionych kosztów przetwarzania i kosztów działań prawnych.

(3) Tak długo, jak kwoty faktury pozostają otwarte, HWH po upływie terminu płatności i upływie okresu karencji ustalonego dla pełnej zapłaty jest uprawniona poza tym do rezygnacji wedle uznania z całości lub z części umowy. po rezygnacji HWH ma prawo obok roszczeń o zwroti i odsetki do zryczałtowanej rekompensaty za utracony zysk w wysokości 10% części utraconego wynagrodzenia netto z tytułu umowy, o ile HWH nie udowodni wyższej lub klient nie udowodni niższej szkody. Zgłoszone dodatkowe koszty (w szczególności koszty transportu) są uwzględniane w obliczeniach, o ile zostały poniesione w momencie wycofania. Koszty ewentualnego zwrotu przedmiotowych towarów do HWH ponosi klient.

(4) Dalsze prawa i roszczenia HWH pozostają nienaruszone.

§ 6 – Dostawa

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku odbioru towarów przez klienta lub osoby przez niego zlecone (zobowiązanie do odbioru), wraz z powiadomieniem klienta o gotowości do odbioru na wyznaczonym miejscu odbioru ryzyko ceny i wykonania przechodzi na klienta.

(2) Wysyłka towarów odbywa sie tylko na żądanie klienta i, o ile nie uzgodniono inaczej, jako zobowiązanie do wysyłki; dotyczy to również sytuacji, gdy HWH wybiera przewoźnika, zleca mu lub regularnie opłaca go z wynagrodzenia klienta. Ryzyko przechodzi na klienta najpóźniej w momencie przekazania towarów przewoźnikowi. Decydujące jest rozpoczęcie procesu ładowania. Jeśli wysyłka lub przekazanie opóźnieją sie ze względu na okoliczności leżące poza kontrolą HWH, które to okoliczności wystąpią po wystąpieniu u HWH gotowości do dostarczenia i jej ogłoszeniu klientowi ryzyko w czasie wystąpienia tych okoliczności przechodzi na klienta.

(3) Ustępy (1) i (2) mają również zastosowanie do dostaw częściowych lub jeśli HWH przejął dodatkowe usługi zakupu – w szczególności montaż.

(4) Za składowanie towarów przez HWH po przeniesieniu ryzyka HWH może dochodzić odszkodowania ryczałtowego w wysokości 0,25% wartości netto towarów za każdy rozpoczęty tydzień, o ile klient nie udowodni, że szkody są niższe, a HWH nie udowodni, że są one wyższe. Umowa na składowanie towarów nie dochodzi tym samym do skutku.

(5) O ile nie uzgodniono inaczej, terminy dostaw są określane jako niezobowiązujące i określają czas, w którym towar najpóźniej opuści magazyn HWH. HWH powinien poinformować klienta o opóźnieniach w dostawie. Uzgodnione daty montażu zmieniają się odpowiednio w przypadku wcześniejszych opóźnień w dostawie.

§ 7 – Zgodność towarów z umową

(1) Informacje w ulotkach i pozostałe opisy produktów, cechy pokazanych egzemplarzy oraz przydatność dla zamierzonego zastosowania są miarodajne tylko w takim stopniu, w jakim zostało to wyraźnie uzgodnione.

(2) Odstępstwa zwyczajowo stosowane w handlu są zastrzeżone, o ile nie wpływają w znaczący sposób na wykorzystanie towarów do celu przyjętego w umowie lub jeżeli nie jest określone żadne ich wykorzystanie, do ich zwykłego użytku. Niestosowane zwyczajowo w handlu odstępstwa od porozumień umownych pozostają zastrzeżone, o ile wymagane są ze względu na publiczno-prawne obowiązki, zwłaszcza przepisy licencyjne.

(3) Klient może powoływać się na sprzeczne z umową cechy produktu, w tym wady rzeczowe i prawne tylko wtedy, gdy towar zostanie sprawdzony niezwłocznie po pdbiorze, o ile jest to wykonane w zwykłym trybie roboczym, a możliwe odstępstwa i braki zostaną zgłoszone niezwłocznie do HWH, najwyżej jednak w czasie dwóch tygodni od przeprowadzenia badania. W przypadku dostawy „Ex Works” towar uznaje się za dostarczony najpóźniej w rozsądnym terminie po tym jak i o ile HWH poinformuje klienta, że towary są gotowe do przewozu. Wady, których nie można zidentyfikować podczas kontroli, należy zgłosić natychmiast po ich ujawnieniu, ale najpóźniej w ciągu dwóch tygodni, a w każdym razie w okresie gwarancyjnym.

(4) Kileint może powołać się na wady tylko wtedy, gdy istniały one w momencie ponoszenia ryzyka.

(5) Okres gwarancji na wszystkie wady wynosi jeden rok od daty przeniesienia ryzyka, chyba że uzgodniono inaczej. Jeżeli odpowiednio obowiązujące prawo przewiduje odmienny niezbędny minimalny okres, ma on zastosowanie. Uzgodnione okresy gwarancji nie mają wpływu na okres rękojmi.

(6) HWH Usuwa niezgodne z wymogami wady materiałowe dzięki dodatkowej wydajności przez – według własnego uznania –
naprawę lub wymianę.

(7) Dalsze prawa z racji niezgodności cech towarów przysługują klientowi tylko do tego stopnia, w jakim wyznaczył HWH przed egzekwowaniem praw odpowiedni okres karencji na wypełnienie Umowy i okres ten bezowocnie przeminął.

(8) Zużyte towary są sprzedawane wyłącznie z wyłączeniem rękojmi za wady rzeczowe i prawne, chyba że uzgodniono inaczej.

§ 8 – Odpowiedzialność HWH

(1) Niezależnie od jakiejkolwiek winy, HWH ponosi odpowiedzialność tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo lub w umowie. Jeśli chodzi o błędy, HWH ponosi odpowiedzialność tylko za szkody, które wynikają z rażącego niedbalstwa HWH lub jego prawnych przedstawicieli lub agentów. HWH ponosi ponadto również odpowiedzialność za szkody wynikające z obrażeń ciała lub zagrożenia dla zdrowia, o ile polegają one na przynajmniej niedbałym naruszeniu obowiązków HWH lub jej prawnych przedstawicieli lub zastępców.

(2) HWH ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody możliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy. Szkody powstałe jako skutek wad towarów na innych dobrach prawnych muszą być możliwe do przewidzenia przy zgodnym z przeznaczeniem używaniu towarów.

(3) Die vorstehenden Ausschlüsse und Beschränkungen von Ersatzpflichten gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von HWH in deren Verhältnis zu dem Geschädigten.

(4) HWH wypełnia swoje obowiązki kompensacyjne wedle własnego rozsądnego uznania w formie
naturalnej restytucji lub płatności zastępczych.

(5) O ile powyższe wykluczenia i ograniczenia nie ograniczają ustawowych obowiązków zastępczych, nie obowiązują one dla
– obowiązków zastępczych wynikających z naruszenia istotnych zobowiązków umownych (“obowiązki główne”). Istotne dla Umowy są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe wypełnienie i w dotrzymanie których klient może mieć zaufanie. Zwłąszcza chodzi u o zobowiązanie do terminowej i prawidłowej dostawy oraz obowiązki doradcze, ochronne i opiekuńcze, które mają umożliwić klientowi korzystanie z towarów zgodnie z umową lub mają na celu ochronę zdrowia lub życia klienta lub jego personelu lub osób trzecich, albo włąsności klienta przed znacznymi szkodami;
– obowiązków zastępczych według ustawy o odpowiedzialności za wadliwe produkty.

§ 9 – Zastrzeżenie własności

(1) HWH zastrzega własność dostarczonych towarów i rzeczy określonych w § 3 ust. (3) lub własność opisanych tam praw do czasu wypełnienia wszystkich roszczeń HWH wobec klienta wynikających z relacji biznesowych.

(2) Jeśli osoby trzecie – w szczególności na skutek konfiskaty – uzyskają dostęp do zamówionych towarów, klient niezwłocznie poinformuje ich o własności HWH i poinformuje o tym fakcie HWH. Klient ponosi solidarnie odpowiedzialność, obok osób trzecich, za koszty poniesione przez HWH w związku z tym. Na żądanie, z góry, zwalnia on z tego HWH.

(3) HWH wyda zastrzeżone towary, które zostaną wybrane według własnego uznania na życzenie klienta, o ile ich wartość przekracza wysokość zabezpieczonych roszczeń o więcej niż 20%.

§ 10 – Jurysdykcja, obowiązujące prawo

(1) Stosunki prawne pomiędzy HWH i klientem podlegają prawom Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego.

(2) Miejscem wypenienia wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego jest – niezależnie od jakichkolwiek odbiegających zobowiązań – adres firmy HWH zarejestrowany w czasie wykonywania danej usługi.

(3) W przypadku wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego lub z nim związanych kompetentne są wyłącznie sądy właściwe dla siedziby firmy HWH w momencie wniesienia skargi. HWH jest jednakże urawniony do ubiegania sie o ochronę pawną w związku z danym sporem w każdym innym sądzie działającym zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec lub kraju, w którym klient ma siedzibę. Przepis ten nie ma wpływu na obowiązkowe przepisy prawne dotyczące jurysdykcji wyłącznych.

§ 11 – Postanowienia końcowe

(1) Jeśli ustalenia tych warunków dostawy lub stosunku umownego pomiędzy HWH i klientem są lub staną się nieskuteczne nie narusza to skuteczności pozostałych ustaleń warunków dostawy i stosunku umownego. Zamiast nieskutecznych ustaleń strony uzgadniają ustalenia, które w sposób prawnie skuteczny są najbliższe zamierzeniom ekonomicznym nieskutecznych przepisów. Zamiast nieskutecznych terminów obowiązuje następny rozsądny termin.

(2) Zmiany lub uzupełnienia niniejszych warunków dostawy lub stosunków umownych dla swojej skuteczności wymagają w przeciwnym razie przynajmniej formy pisemnej, o ile te warunki dostawy lub przepisy prawa nie przewidują bardziej rygorystycznej formy. To samo dotyczy wymogu formy pisemnej.